Arkivplan.no

§ 10. Samtykke til å legge fram dokumenter

  Utskriftsvennlig versjon

Gjelder begjæringen et dokument som inneholder opplysning undergitt taushetsplikt, jf § 5 a, og denne taushetsplikten faller bort ved samtykke fra den som har krav på taushet, skal begjæringen på anmodning forelegges vedkommende til uttalelse med en passende frist. Svarer vedkommende ikke, regnes dette som nektelse av samtykke.

Endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.