Arkivplan.no

§ 5. Unntak for interne dokumenter

  Utskriftsvennlig versjon

Dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin interne saksforberedelse kan unntas fra offentlighet.

Det samme gjelder dokument for et organs interne saksforberedelse som er utarbeidet

a. av et underordnet organ
b. av særlige rådgivere eller sakkyndige
c. av et departement til bruk i et annet departement.

Unntaket omfatter også dokument som gjelder innhenting av slikt dokument. Det omfatter ikke dokument innhentet som ledd i den alminnelige høringsbehandling av lover, forskrifter eller lignende generelle saker.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke saksframlegg med vedlegg som blir gitt til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ.

Endret ved lover 11 juni 1982 nr. 47, lov 25 sep 1992 nr. 107 (som endret fjerde ledd, skal være tredje ledd - i kraft 1 jan 1993), 15 des 2000 nr. 98 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 15 des 2000 nr. 1259).